Bongin te Teboki Bai, Bongin te Teboki Bai, Bongin te Teboki Bai.

                                                            ke

Global Handwash Day, Global Handwash Day, Global Handwash Day.

Bongin te Teboki Bai ke te Global Handwash Day bon te bong ae bubukamaruaaki n te aonnaba n katoa 15 October. Ea ngae n bukamaruaaki te bong aei iaon Kiribati (Tarawa) ma ai bon tibwa te kauoua n tai n bukamaruaaki iaon te Aono n Raina iaon Kiritimati. 

Te boto n iango nte ririki aio ibukin te bong ae kakawaki aio bon taeka aika kangai "Unite for Universal Hand Hygiene" ke “Te I-Karekebai ibukin kakawakin katabangakan te teboki bai.” 

E bon riai n matata raoi ba bukin tera ngkai iai naba bongin te teboki-bai nte aonnaba?

- Ibukina ba bon ngaia te kabanea n boraoi n bwai n totoko ibukin reken aoraki aika kakaokoro iroun te aomata. 

Nte aro raa?

- Bon tii maeuakinan te teboki bai n taainako ao e kona n uotiko nakon kangangan reken te aoraki iroum ma am utu, natim ao kain rarikim n aron te bekanako, te mumuta, ao a mwaiti riki. 

Ai ngaia are te ngkami te Nati n Kiribati moarara riki te Kaaro;

 - Reiakiniia natimi maeuakinan te teboki bai n taainako.

Ningai Tain te Teboki Bai.

- Imwain te amwarake (Ti kakoaua bwa ngaira I-Kiribati ti mwamwaninga n teboki baira imwain amwarakera ao ngkana tia ngae ao tia tibwa uringa tobokakin baira) Katoka te anua anne.
- Imwiin kaitiakan natim man nakotarina. (Ibukiia kaaro ao taan tobwa)
- Imwiin takakarom ma maan. (Ibukiia ataei)
- Imwiin karaoan am mwakuri ni mwengam n aron te routeute, te kaitiaki, etc.
- Imwiin nakotarim. ao a mwaiti riki.

Mataku teutana nte tamnei aei ao noora naba te Poster ibukin Arom n Teboka baim are ena kakoauaki raoi bwa e bon nako raoi te man aoraki man baim iai. CLICK HERE TO WATCH THIS  

OUR INTERNATIONAL PARTNERSHIP 

JAPAN
CHINA
AUSTRALIA
EUROPE
AMERICA
SPC
UNICEFF
NEW ZEALAND